Про можливість розірвання договору оренди землі (паю) в односторонньому порядку

Правове регулювання даного питання Закону України «Про оренду землі» (далі по тексту: Закон)

В ст.ст. 24-25 Закону передбачені права та обов’язки сторін, а саме:

Орендодавець має право вимагати від орендаря:

 • використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;
 • дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил;
 • дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;
 • своєчасного внесення орендної плати.

Орендодавець зобов’язаний:

 • передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;
 • при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
 • не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;
 • відшкодовувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилось орендарем за згодою орендодавця;
 • попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану об’єкта оренда.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого надавати органу доходів і зборів за місцем знаходження земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган доходів і зборів про укладання нових, внесення змін до існуючих  договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Орендар земельної ділянки має право:

 • самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;
 • за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно — побутові та інші будівлі і споруди та заклади багаторічні насадження;
 • отримувати продукцію і доходи;
 • здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.

Орендар земельної ділянки зобов’язаний: 

 • приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;
 • виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;
 • дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
 • у п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки або комунальної власності надати копію договору відповідному органу доходів і зборів.

Договір оренди землі припиняється:

 • закінчення строку, на який було укладено;
 • викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусово відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
 • поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
 • смерті фізичної особи — орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
 • ліквідації юридичної особи-орендаря;
 • відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
 • набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;
 • припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства).

 Договір оренди землі припиняється також в інших випадках,  передбачених законом.

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

 Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається , якщо інше не передбачено законом або цим договором.

Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває  в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, встановленому статтею 148-1 ЗК України (ст. 31 Закону).

В ст. 32 Закону визначенні умови припинення договору оренди землі шляхом його розірвання

 • на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути дострокового розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених ст.ст. 24 і 25 цього Закону (див. вище) та умовами договору;
 • в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використання земельної ділянки;
 • а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення — за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладання договору цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.

 У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін  кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.

Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

З урахування вищевикладеного та аналізу судової практики з даного питання, у разі якщо сторони  (Орендодавець та Орендар) не порушують своїх взятих на себе обов’язків  (передбачених ст. 24-25 Закону та умовами Договору) під час укладання Договору оренди під час дії даного договору навіть в судовому порядку за ініціативою однієї сторони договір НЕ буде розірваний.

Таким чином, потрібно дочекатись строку закінчення Договору оренди землі. Після припинення договору оренди землі Ви, як власник земельної ділянки (паю), маєте право, з урахуванням норм чинного законодавства України, на власний розсуд володіти, користуватись, розпоряджатись своєї власністю.

 

On Ноябрь 17th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.