Про висновок експертного дослідження в цивільному процесі

  Відповідно до ст.ст. 57 – 59 ЦПК України: Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

 Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

 Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

  Пунктом 17 Пленуму Верховного Суду Постановою № 8 від 30.05.97  р. «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» постановлено, що  при  перевірці  й оцінці експертного висновку суд повинен з’ясувати: чи  було  додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи; чи  не  було  обставин,  які  виключали  участь  експерта у справі; компетентність  експерта  і  чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатність поданих експертові об’єктів дослідження; повноту  відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;  узгодженість  між  дослідницькою  частиною  та  підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

  Відповідно до ч. 3 ст. 147 ЦПК України  у висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав, докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання.

 З урахуванням положень Закону України «Про судову експертизу» та  Інструкції про призначення та проведення судових  експертиз та експертних досліджень, затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від  26.12.2012 № 1950/5) (далі по тексту:  «Інструкція»):

 Підставою для проведення експертного дослідження є письмова заява (лист) замовника (юридичної або фізичної особи) з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються (ч.2 п. 1.8  Інструкції).

Відповідно до Науково-Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), а саме ч.2 п.п.1.14, 1.5 передбачено, що уразі неможливості пред’явити зазначені зразки (смерть виконавця, від’їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо).

Вільні зразки по змозі повинні відповідати об’єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.

Згідно з п. 4.23. Інструкції, передбачено, що   експертні дослідження виконуються в порядку, передбаченому для проведення експертиз. Хід і результати таких досліджень викладаються у висновку експертного дослідження. Висновок експертного дослідження складається за структурою та змістом висновку експерта, за такими винятками:

  • у вступній частині висновку зазначається, хто і коли звернувся до установи чи безпосередньо до експерта із замовленням про проведення дослідження;
  • опускається запис, який стосується відповідальності особи, що проводить дослідження, за надання завідомо неправдивого висновку.

   Пунктом 4.14 Інструкції, що передбачає перелік обов’язкові реквізити експертизи, міститься наступне положення «дані про експерта (експертів): прізвище, ім’я та по батькові, посада, клас судового експерта, науковий ступінь та вчене звання, освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень, експертна спеціальність, стаж експертної роботи, дата та номер видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, ким видано та строк дії».

On Ноябрь 1st, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.